• VAI TRÒ VĂN HÓA TRONGTHIẾT KẾ QUẢNG CÁO

    Sáng tạo ý tưởng đó là sứ mệnh của người thiết kế quảng cáo. Thiết kế quảng cáo vừa là tư liệu truyền thông mang nội dung, thông điệp đến đại chúng, vừa là lý do để xã hội bắt đầu biết, quan tâm tới...